/ /

İstanbul’da balığın sıcakla imtihanı

15 Şubat 2014

editor

İstanbul’da mev­sim nor­mal­le­ri­nin üze­rin­de sey­re­den ha­va sı­cak­lık­la­rı, gezmeye fırsat verirken balık yeme ihtiyacını zora sokuyor. Güneş, balıkçılara zor günler yaşatırken hafta sonu yağışlarıyla grafiğin düzelebilmesi umut ediliyor.

istanbul-da-hava-sicakligi-artmaya-devam-edecek-3784022_9942_o

Av­la­ma ve İş­le­me Tek­no­lo­ji­si Bö­lüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Saa­det Ka­ra­ku­lak ba­lık mik­ta­rın­da­ki azal­ma­nın ik­lim de­ği­şik­li­ğin­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı söyleyerek, “Su sı­cak ol­du­ğu için ba­lık­lar su yü­ze­yi­ne çık­mı­yo­r” şeklinde konuştu. Ka­ra­ku­lak, sı­cak­lığın balık sürülerini dağıtıp su yüzeyine çıkmasını engellediğini belirterek, “Ha­va­lar so­ğuk ol­sa bir ba­lık­çı tek­ne­si 25-30 ton ve­rim el­de ede­bi­le­cek­ti. Ama şim­di ba­lık sü­rü­le­ri da­ğı­nık ol­du­ğu için par­ça par­ça ba­lık ya­ka­la­nı­yo­r” ifadelerine yer verdi.

Zey­tin­bur­nu Su Ürün­le­ri Ko­op. Baş­ka­nı Ali­zar Işık ise is­tav­rit, çi­ne­kop, mez­git tutulması ge­re­kir­ken de­ni­zin bom­boş ol­du­ğu­nu söy­le­di. Işık, “Ba­lık­çı­la­rım 3 ay­dır ba­lık tu­ta­ma­dan ge­ri dö­nü­yor. Da­ha ön­ce böy­le bir du­rum­la kar­şı­laş­ma­dık” di­ye ko­nuş­tu.

Prof. Dr. Mik­dat Ka­dı­oğ­lu da, “Karın olmaması fa­re,­ siv­ri­si­nek, ke­ne gi­bi hay­van­la­rın ço­ğal­ma­sı­na et­ki edi­yo­r” de­di.  Kar ya­ğı­şı­nın dün­ya ge­ne­lin­de azal­dı­ğı­na dik­kat çeken Ka­dı­oğ­lu, gidişatın bu şekilde olması kış olimpiyatları için mekan bulma konusunda sıkıntı yaratacağını ifade etti. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, şubat ayında İstanbul’daki en yüksek Şubat sıcaklığının 18,3 derece olduğunu ama bu düzensiz hava durumunda İstanbul’da 19 derece sıcaklık beklendiğini ve sıcaklık rekoru da kırılabileceğini ifade etti.


Yorumlar(0)